Fakta om Åland och Mariehamn





flygfoto:Eivor Lindström
flygfoto:Eivor Lindström



Åland är en ö-värld med i dag strax över 29.500 innevånare, Ögruppen är ett autonomt område som tillhör Finland. På Åland är språket svenska och kulturen svensk. Ålänningarna ser på Tv från Sverige och är i sitt kulturella vardagsliv mycket beroende av moderlandet Sverige. På Åland finns ingen militärverksamhet och ålänningarna behöver inte gå i militären. Åland är alltså demilitariserat och neutraliserat. En lag som  tillkom efter Bomarsundskriget 1854 då signatärmakterna vid fredsslutet ville försäkra sig om att Åland inte skulle bli en militärmakt i Östersjön.

 Åland har ett eget parlament - Lagtinget - bestående av 30 lagtingsmän och i landskapregeringen sitter lantrådet som  regeringschef. Åland har ingen egen beskattning men har ändå en möjlighet att bestämma i sin egen internbudgetering genom en klumpsumma som avges från Finland varje år, (0,46% av Finlands BNP). Summan justeras således uppåt eller nedåt men gottgöres om Ålands ekonomi varit bättre än Finlands. Kallas "flitpeng" och kan utgöra belopp på 10 - 20 miljoner euro.

Ålands huvudsstad heter Mariehamn och har 11.000 invånare. Mariehamn ingår i det område som kallas fasta Åland. Åland har tusentals öar där endast en bråkdel är bebodda. Åland har en stadskommun och 15 landskommuner. Klimatet på öarna är mildare än ett normalt fastlandsklimat med något varmare höstar och mildare vintrar, våren dröjer sig kvar litet längre men vi har solskenstimmar till antalet i mängd med Gotland och Öland. Åland besöks årligen av en stor mängd turister. Dock går inte alla i land utan åker förbi med de stora kryssningsbåterna Vikinglinjen. Eckerölinjen, Birka cruise etc. Åland är sedan urminnestider en stark sjönation.

Åland är med i EU men står utanför Eu:s skatteterrritorium vilket gör att man ännu kan köpa skattefriavaror på färjorna d v s de som anlöper Åland.

Rikt kulturliv

Åland har ett förhållandevis rikt musik och kulturliv med ett ovanligt stort antal operasångare. Körsång är mycket populärlärt liksom pop-rock. Lyssna på åländska låtskrivare i FilmDeath, Staffan Lindström i sången Don't forget to Bow. Videofilmen är inspelad på Örlandet, Kökar i Ålands skärgår.

Foto:Eivor Lindström




flygfoto:Eivor Lindsröm


flygfoto:Eivor Lindström





Åland is an island-world of today, just over 29.500 inhabitants, The archipelago is an autonomous territory of Finland. In Åland, the language is swedish and the culture is swedish. Ålanders watch TV from Sweden and is in its cultural daily life very depended on the mother country, Sweden. Åland has no military activities and Ålanders need not go into the military. Åland is a demilitarized and neutral Zone. A law which came after Bomarsund War in 1854 when the signatories of peace has been wanted to ensure that Åland would not become a military power in the Baltic Sea.

 Åland has its own Parliament - Lagtinget- with 30 lagtingsmän and in the provincial government sits lantrådet as head of government. Åland has no tax but still have a chance to decide their own internal budgeting through a lump sum which is delivered from Finland every year (0.46% of Finland's GDP). The sum thus adjusted up or down, if the result of the Åland economy was better than Finland. Referred to as "diligence allowance" and may represent the amount of 10 - 20 million euro.
Åland's main city is called Mariehamn and has 11,000 inhabitants. Mariehamn is part of the area known as the main island. Åland has thousands of islands where only a fraction of which are inhabited. Åland has a city municipal and 15 rural municipalities. The climate of the islands are more gentle than normal continental climate with slightly warmer autumns and milder winters. Spring lingers a little longer but we have sunshine hours to the number in the quantity of Gotland and Oland. Åland is visited annually by a large amount of tourists. However, not all of the country without passing by the ferries Viking Line.Eckerölinjen, Birka Cruises etc. Åland is since ancient times a strong maritim nation.
Åland joined the EU but is outside the Eu's taxterrritorium so that you can still buy duty free goods on the ferries that goes to Åland.






Kommentarer